Regulamin warsztatów

REGULAMIN WARSZTATÓW

 1. DEFINICJE
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Organizator – oznacza spółkę pod firmą Wege Fabryczna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków, KRS: 0000900462, NIP: 6762596939, REGON: 388952257;
  1. Polityka Prywatności – oznacza politykę prywatności ustanowioną przez Organizatora i udostępnioną na Stronie internetowej.
  1. Program Warsztatów – oznacza informacje na temat danego Warsztatu, takie jak : temat, data, godzina, orientacyjny czas trwania i menu, zawarte w dedykowanej podstronie Sklepu lub zwarte w odrębnej umowie w przypadku Warsztatów organizowanych indywidualnie;
  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
  1. Sklep – oznacza sklep internetowy będący integralną częścią Strony internetowej, dostępny pod adresem: https://www.cookclub.com.pl/sklep;
  1. Strona internetowa – oznacza serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem: https://www.cookclub.com.pl;
  1. Studio kulinarne COOK CLUB – oznacza lokal usługowy znajdujący się przy ul. Fabrycznej 13 w Krakowie, w którym odbywają się Warsztaty;
  1. Uczestnik – oznacza każdą osobę uczestniczącą w Warsztatach;
  1. Warsztaty – oznacza warsztaty kulinarne lub warsztaty o innej tematyce organizowane przez Organizatora w studiu kulinarnym COOK CLUB zgodnie z Regulaminem.
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Warsztatach organizowanych w Studiu kulinarnym COOK CLUB, których Organizatorem jest spółka pod firmą Wege Fabryczna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest przed udziałem w Warsztatach do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego przestrzegania.
 6. Uczestnik biorący udział w Warsztatach akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator organizuje Warsztaty dla osób dorosłych, jak również za zgodą opiekunów – dla osób niepełnoletnich. Za osoby niepełnoletnie biorące udział Warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 8. W Warsztatach, na których serwowany jest alkohol, mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
 9. W Warsztatach mogą uczestniczyć osoby dorosłe pod warunkiem uprzedniego podpisania pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. Odmowa podpisania oświadczenia jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Warsztatach bez prawa do zwrotu ceny.
 10. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć wyłącznie w Warsztatach, dla których Organizator przewidział taką możliwość, pod warunkiem dostarczenia uprzednio pisemnej zgody prawnego opiekuna na udział w wybranych Warsztatach, wraz z podpisanym przez prawnego opiekuna oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. Niedostarczenie tych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Warsztatach bez prawa do zwrotu ceny.
 11. ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
 12. W trakcie trwania Warsztatów, Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.
 13. Wszystkie urządzenia powinny być używane zgodnie z instrukcjami obsługi. Pełne instrukcje są dostępne do wglądu u Organizatora.
 14. Organizator informuje, że w podczas Warsztatów mogą być wykorzystywane płyty indukcyjne. Uczestnicy z wszczepionym rozrusznikiem serca powinni skontaktować się z lekarzem przed udziałem w Warsztatach. W takim przypadku Uczestnicy przed rozpoczęciem Warsztatów zobowiązani są do poinformowania Organizatora o tej okoliczności, jednak biorą udział w Warsztatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 15. W trakcie trwania Warsztatów wykorzystywane są produkty, które mogą wywoływać reakcje alergiczne u Uczestników. Organizator zastrzega, że Program Warsztatów może nie zawierać szczegółowej listy używanych produktów. Aby uzyskać dokładną listę produktów, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem.
 16. Przed rozpoczęciem Warsztatów Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych, a także o wszelkich uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą wpływać na zdrowie jego oraz pozostałych Uczestników podczas realizacji Warsztatów, w których uczestniczy. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Warsztatach osobom, których stan zdrowia budzi uzasadnione wątpliwości co do bezpieczeństwa ich udziału. Decyzja ta może zostać podjęta na podstawie dostarczonych informacji lub w przypadku, gdy Organizator uzna, że uczestnik może narazić siebie lub innych na niebezpieczeństwo. W przypadku odmowy udziału z powodu stanu zdrowia, Uczestnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w Warsztatach w innym terminie. Nowy termin może być wybrany w zależności od dostępności Warsztatów o tej samej lub zbliżonej tematyce.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw lub napojów, które są przygotowywane podczas Warsztatów, o ile nie zmieni to charakteru Warsztatów ani ich zakresu.
 19. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone sobie, innym Uczestnikom lub Organizatorowi podczas Warsztatów, wynikające z jego zaniedbań lub lekkomyślnego postępowania.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz wykorzystywania zarejestrowanych materiałów do własnych celów marketingowych, na co Uczestnik wyraża zgodę bez żadnych roszczeń. Uczestnik ma prawo odmówić udzielenia zgody na upublicznienie jego wizerunku; w takim przypadku powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi przed rozpoczęciem Warsztatów, a taka odmowa powinna zostać udokumentowana. Niniejsze postanowienia nie mają zastosowania do osób niepełnoletnich, których wizerunek nie będzie upubliczniany.
 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 22. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej oraz w Studiu kulinarnym COOK CLUB.
 23. Organizator ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych.
 24. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 25. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin akceptuje ich prawny opiekun, a postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego (tj. z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610)) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759)).
 27. Wszelkie materiały przekazywane Uczestnikom podczas Warsztatów kulinarnych należą do Organizatora i podlegają ochronie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)).
 28. Wszelkie zagadnienia związane z ochroną danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności umieszczonej na Stronie internetowej Organizatora oraz w informacji dostępnej pod Regulaminem.
 29. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Regulaminem lub Warsztatami należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej: studio@cookclub.com.pl lub telefonicznie pod numer: +48 667 100 190.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania wynikających z niego zasad.

Imię:                        ________________________

Nazwisko:               ________________________

Podpis:                    ________________________

Informacja

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest WEGE FABRYCZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000900462), ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków.

Uczestnicy mogą skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków
 2. poprzez e-mail: ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków
 3. telefonicznie: ________________

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 1. Realizacja umów zawartych między Administratorem a Uczestnikiem, pracodawcą Uczestnika lub podmiotem, który Uczestnik reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Uczestnikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.
 2. Kontaktowanie się z Uczestnikami w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między Administratorem a Uczestnikiem, opiekunem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Uczestnik reprezentuje, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami Administratora.
 3. Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Uczestników oraz kontaktowanie się z Uczestnikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi Uczestnikom.
 4. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 5. Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Uczestnika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi logistyczne, prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej. Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Uczestnika.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać dane Uczestników przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

 1. dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Uczestnikiem, jego opiekunem, pracodawcą lub podmiotem, którego Uczestnik reprezentuje będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.
 2. Uczestnik kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Uczestnikiem oraz przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu.

Jeżeli dane osobowe Uczestnika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Uczestnika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Uczestnik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Uczestnika.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

Realizacja SkyUpService

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu