Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. DEFINICJE
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Bilet – oznacza potwierdzenie prawa Posiadacza Biletu do uczestnictwa w wybranych Warsztatach, dostępnych w Sklepie, na zasadach określonych w Regulaminie Warsztatów;
  1. Kod rabatowy – oznacza kod przyznany Użytkownikowi przez Organizatora, uprawniający do rabatu procentowego lub kwotowego od ceny Warsztatów dostępnych w Sklepie. Przyznawany i definiowany jest indywidualnie (wartość, zakres cenowy, data ważności, wielokrotność użycia, ograniczenia produktowe);
  1. Konsument – oznacza osobę fizyczną:
   1. dokonującą zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio prowadzoną działalnością gospodarcza lub zawodowa; lub
   1. dokonującą zakupów w celu bezpośrednio związanym prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, ale zakup ten nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, który wynikałby w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
  1. Organizator – oznacza spółkę pod firmą Wege Fabryczna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków, KRS: 0000900462, NIP: 6762596939, REGON: 388952257;
  1. Polityka Prywatności – oznacza politykę prywatności ustanowioną przez Organizatora i udostępnioną na Stronie internetowej;
  1. Posiadacz Biletu – osoba, która legitymuje się Biletem w sposób uprawniony, spełniająca wymagania Regulaminu i Regulaminu Organizatora;
  1. Posiadacz Vouchera – oznacza osobę posługująca się Voucherem w procesie zakupu Biletu;
  1. Program Warsztatów – oznacza informacje na temat danego Warsztatu, takie jak : temat, data, godzina, orientacyjny czas trwania i menu, zawarte w dedykowanej podstronie Sklepu;
  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
  1. Regulamin Warsztatów – oznacza regulamin Warsztatów ustanowiony przez Organizatora, udostępniany na Stronie internetowej;
  1. Sklep – oznacza sklep internetowy będący integralną częścią Strony internetowej, dostępny pod adresem: https://www.cookclub.com.pl/sklep;
  1. Strona internetowa – oznacza serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem: https://www.cookclub.com.pl;
  1. Studio kulinarne COOK CLUB – oznacza lokal usługowy znajdujący się przy ul. Fabrycznej 13 w Krakowie, w którym odbywają się Warsztaty;
  1. Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą ze Sklepu;
  1. Uczestnik – oznacza każdą osobę uczestniczącą w Warsztatach;
  1. Voucher – oznacza voucher upominkowy, umożliwiający płatność za Bilet poprzez Sklep;
  1. Warsztaty – oznacza warsztaty kulinarne lub warsztaty o innej tematyce organizowane przez Organizatora w studiu kulinarnym COOK CLUB zgodnie z Regulaminem Warsztatów.
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 4. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące nabywania Biletów lub Voucherów poprzez Sklep, postępowania w przypadku odwołania lub zmiany terminu Warsztatów oraz tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
 5. Użytkownik korzystający ze Sklepu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Przed zakupem Biletu lub Vouchera przez Sklep Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Warsztatów oraz Programem Warsztatów.
 7. W Warsztatach mogą uczestniczyć osoby dorosłe pod warunkiem uprzedniego podpisania pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Warsztatów. Odmowa podpisania oświadczenia jest równoznaczna z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Warsztatach bez prawa do zwrotu środków za Bilet.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć wyłącznie w Warsztatach, dla których Organizator przewidział taką możliwość, pod warunkiem dostarczenia uprzednio pisemnej zgody prawnego opiekuna na udział w wybranych Warsztatach, wraz z podpisanym przez niego oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Warsztatów. Niedostarczenie tych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Warsztatach bez prawa do zwrotu środków za Bilet.
 9. Bilety oraz Vouchery są sprzedawane w formie elektronicznej jako unikatowy kod dostarczany Użytkownikowi po złożeniu i opłaceniu zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek Organizatora. W sytuacji zakupu wielu biletów lub voucherów użytkownik otrzymuje kilka unikatowych kodów.
 10. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, konto e-mail oraz program do obsługi plików typu PDF.
 11. OPIS WARSZTATÓW
 12. Warsztaty odbywają się w Studiu kulinarnym COOK CLUB.
 13. Warsztaty mają charakter edukacyjno-rozrywkowy. Organizator zapewnia Uczestnikom wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z tematu prowadzonych Warsztatów. Organizator nie weryfikuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za stopień przyswajania wiedzy i umiejętności Uczestników.
 14. Warsztaty składają się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną rozpoczyna się od przedstawienia prowadzącego, wprowadzenia teoretycznego dotyczącego programu, produktów i zasad Warsztatów. Po części teoretycznej Uczestnicy pod okiem prowadzącego realizują samodzielnie lub w grupach program/menu Warsztatów. W trakcie części praktycznej prowadzący oprócz pomocy uczestnikom w realizacji programu, opowiada ciekawostki związane z tematyką Warsztatów. Po części praktycznej, w przyjemnej atmosferze odbywa się degustacja sporządzonych przez Uczestników dań lub napojów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu Warsztatów z uwagi na specyfikę i tematykę Warsztatów.
 15. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 16. Szczegółowe informacje na temat konkretnych Warsztatów zamieszczone są w Programie Warsztatów.
 17. ZAKUP BILETU
 18. Użytkownik dokonuje zakupu Biletu w Sklepie poprzez: wybranie konkretnego Warsztatu, ilości Biletów i przejście przez proces zakupowy dostępny w „Koszyku”, w tym wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk formularza i zaakceptowanie warunków zakupu, w tym udostępnionych regulaminów oraz wniesienie opłaty za Bilet.
 19. Po uprzednim zaznaczeniu opcji otrzymania faktury VAT w ramach procesu zakupu, faktura zostanie dostarczona Użytkownikowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570)). W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać fakturę za zakupiony Bilet wystawioną na firmę jest zobowiązany podać dane firmy wraz z numerem NIP w momencie składania zamówienia. Biorąc pod uwagę art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług późniejsze uzupełnienie tych danych i otrzymanie faktury VAT ze wskazanym numerem NIP nabywcy nie będzie możliwe
 20. Uczestnik, który dokonał zakupu Warsztatów w Sklepie jest informowany poprzez przesłanie wiadomości na podany adres e-mail o przyjęciu zamówienia na Bilet oraz przyjęciu płatności przez platformę eService.
 21. Realizacja przez Uczestnika procedury zakupu Warsztatów z chwilą jej zakończenia i dokonania płatności stanowi prawnie skutecznie zawartą umowę sprzedaży Biletu.
 22. Sklep umożliwia Użytkownikowi dokonanie płatności w następujący sposób:
 23. za pośrednictwem platformy eService (Karty płatnicze, Google Pay, Apple Pay, BLIK, Przelewy Elektroniczne); lub
 24. po uprzednim skontaktowaniu się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: studio@cookclub.com.pl: przelewem bankowym na rachunek pieniężny Organizatora prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. nr: 40 1090 2053 0000 0001 4805 8645 (w tym przypadku należy użyć numeru zamówienia otrzymany od Organizatora jako tytułu płatności, przy przelewach międzynarodowych należy zastosować IBAN: PL oraz KOD BIC/SWIFT:WBKPPLPP); zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.
 25. Za dokonanie płatności rozumie się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek Organizatora lub potwierdzenia dokonania transakcji przez operatora płatności. Brak wpływu środków pieniężnych na rachunek Organizatora w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub nieotrzymanie potwierdzenia dokonania transakcji przez operatora płatności w czasie podanym podczas składania zamówienia, powoduje anulowanie zamówienia.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnych danych w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie, jak również za błędy Użytkownika powstałe w trakcie płatności za pośrednictwem platformy eService.
 27. Płatność za Bilet może zostać dokonana w całości lub w części za pomocą Vouchera. W przypadku opłaty jedynie części ceny Biletu z wykorzystaniem Vouchera, pozostała część powinna zostać opłacona inną wybraną metodą, zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej.
 28. Cena Warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana w Programie Warsztatów.
 29. Organizator ma prawo stosować rabaty (kwotowe lub procentowe) od cen podanych przy danych Warsztatach, do tego celu służy, przyznawany indywidualnie przez Organizatora Kod rabatowy, który Użytkownik wpisuje w okienku „kod kuponu” w momencie zakupu w „Koszyku” Sklepu. Następnie należy Kod rabatowy zatwierdzić za pomocą przycisku “Wykorzystaj kupon”.
 30. Organizator ma prawo stosować promocje cenowe na Warsztaty, czyli obniżki cen okolicznościowe lub czasowe.
 31. O ile w Programie Warsztatów nie podano inaczej, Cena za Warsztat obejmuje:
 32. wykonywanie pod nadzorem i według instrukcji prowadzącego czynności wskazanych w Programie Warsztatów jak np. gotowanie potraw, przygotowywanie koktajli, kawy lub czynności z programu zajęć kreatywnych;
 33. produkty spożywcze niezbędne do wykonania Programu Warsztatów;
 34. udostępnienie miejsca, akcesoriów i sprzętów niezbędnych do wykonania Programu Warsztatów;
 35. udostępnienie fartucha na czas Warsztatów;
 36. otrzymanie przepisów lub instrukcji z Warsztatów (plik PDF przesłany mailem po odbyciu się Warsztatów lub dokument przekazywany w formie fizycznej w trakcie ich trwania).
 37. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Warsztaty. Bilet powinien zostać okazany przez Posiadacza Biletu do weryfikacji przy wejściu na Warsztaty, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji otrzymanych od Organizatora.
 38. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759)), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Biletu.
 39. ZAKUP VOUCHERA
 40. Użytkownik może zakupić Voucher w Sklepie w zakładce „Sklep” zgodnie z odpowiednio stosowaną procedurą zakupu Biletu opisaną w pkt IV powyżej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego pkt V.
 41. Po zakupie Vouchera na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłany jest Voucher z kodem, który Użytkownik może przekazać dowolnej osobie, która weźmie udział w Warsztatach (Posiadacz Vouchera).
 42. Posiadacz Vouchera samodzielnie dokonuje wyboru Warsztatu, wykorzystując w Sklepie wartość Vouchera, w celu obniżenia opłaty lub uiszczenia całej opłaty za Bilet.
 43. Każdy Voucher posiada unikatowy kod, który Posiadacz Vouchera wpisuje w okienku na podstronie “Koszyk” lub na podstronie “Zamówienie” (do której zostanie przekierowany po kliknięciu przycisku “Przejdź do płatności” na podstronie Koszyk lub po kliknięciu przycisku “Zapłać” w panelu bocznym “Mój koszyk”) „kod kuponu” w momencie zakupu w koszyku Sklepu. Następnie należy kod Vouchera zatwierdzić za pomocą przycisku “Wykorzystaj kupon”.
 44. Posiadacz Vouchera może posługiwać się Voucherem wielokrotnie do wyczerpania kwoty przypisanej do Vouchera lub do upływu jego daty ważności.
 45. Posiadacz Vouchera może wykorzystać pełną kwotę przypisaną do Vouchera np. jeśli posiada Voucher na kwotę 400 zł, zakupi Bilet za 350 zł, pozostałe 50 zł może wykorzystać na kolejny Bilet w okresie daty ważności Vouchera.
 46. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu.
 47. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony Organizatorowi.
 48. Za przekazanie Vouchera oraz przekazanie unikatowego kodu uprawniającego do skorzystania z Vouchera i poinformowania Posiadacza Vouchera o warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Warsztatów odpowiada Użytkownik.
 49. Nabywca w chwili wydania Vouchera otrzymuje:
 50. w przypadku, gdy jest osobą fizyczną (przedsiębiorcą), osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych – notę księgową obciążeniową,
 51. w przypadku, gdy jest klientem indywidualnym – notę księgową obciążeniową na życzenie.
 52. Odstąpienie od umowy zakupu Vouchera zawartej na odległość:
  1. Konsument może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od zakupu niewykorzystanego Vouchera nabytego od Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania Vouchera.
  1. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera, należy poinformować o tym Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej: studio@cookclub.com.p lub telefonicznie pod numer: +48 667 100 190. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do Regulaminu.
  1. Po otrzymaniu od informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Organizator zweryfikuje czy Voucher, który ma być zwrócony nie został wykorzystany. Po pozytywnej weryfikacji Organizator zwróci kwotę stanowiącą równowartość Vouchera w formie zgodnej z pierwotną metodą płatności albo w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 53. REZYGNACJA ORAZ ODWOŁANIE
 54. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt VI lub o ile z innych postanowień Regulaminu lub Regulaminu Warsztatów wyraźnie nie wynika inaczej, Bilet zakupiony poprzez Sklep nie podlega zwrotowi, a Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków.
 55. W uzasadnionych przypadkach, takich jak choroba lub zdarzenie losowe, Organizator może wyrazić zgodę na zmianę Warsztatów, do udziału w których uprawnia Bilet. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie internetowej lub adresu mailowego: studio@cookclub.com.pl, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem Warsztatów.
 56. Organizator ma prawo odwołania Warsztatów z powodów od niego niezależnych. W takim przypadku Organizator może zaproponować Użytkownikowi inny termin Warsztatu lub Warsztat o zbliżonej tematyce. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę terminu Warsztatu lub tematu Warsztatu, Organizator dokona zwrotu Użytkownikowi wniesionej przez niego opłaty za Bilet w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiej formy rekompensaty przez Użytkownika drogą e-mailową na adres: studio@cookclub.com.pl.
 57. W przypadku odwołania Warsztatów, na które Użytkownik zakupił Bilet za pomocą Vouchera i złożenia przez Użytkownika żądania zwrotu opłaty za Bilet, Organizator zobowiązuje się do uzupełnienia wartości Vouchera o wartość Vouchera wykorzystaną przez Użytkownika do zakupu Biletu na odwołane Warsztaty. Jeżeli termin ważności Vouchera upłynął, Organizator przedłuży jego ważność lub przekaże Użytkownikowi nowy Voucher tej samej wartości, którego czas realizacji upłynie w terminie do 3 miesięcy od daty jego wydania Użytkownikowi.
 58. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 59. Organizator odpowiada za zgodność świadczenia z umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator odpowiada wobec Użytkownika za dostarczenie Biletu lub Vouchera zgodnego ze złożonym zamówieniem.
 60. Organizator prowadzi nadzór nad Stroną internetową i Sklepem, zapewniając poprawność ich działania. Organizator nie gwarantuje równocześnie stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Strony internetowej i Sklepu oraz ich bezbłędnego działania.
 61. Użytkownik winien sygnalizować Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub Strony internetowej poprzez przesłanie stosownej informacji na studio@cookclub.com.pl.
 62. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 63. niewłaściwe i niezawinione przez Organizatora działanie Strony internetowej;
 64. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej;
 65. brak autentyczności danych podawanych przez Użytkowników;
 66. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.
 67. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub ograniczają im korzystanie ze Strony internetowej lub Sklepu.
 68. REKLAMACJE
 69. Wszelkie błędy lub nieprawidłowości w działaniu Strony internetowej oraz świadczonych przez Organizatora usługach mogą być reklamowane przez Użytkownika do Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na adres studio@cookclub.com.pl. Reklamacja powinna w możliwie dokładny sposób opisywać nieprawidłowość i wskazywać powód reklamacji.
 70. Organizator w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji rozpatruje reklamację oraz odpowiada Użytkownikowi również za pomocą poczty elektronicznej, wskazując sposób jej rozpatrzenia. W razie konieczności, w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji, Organizator może poprosić zgłaszającego reklamację o dodatkowe wyjaśnienia, co może wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.
 71. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 72. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej przed dokonaniem zakupu Biletu lub Vouchera.
 73. Organizator ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 74. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 75. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 76. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 77. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego (tj. z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610)) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759)).
 78. Strona internetowa oraz zawarte na niej materiały i informacje, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe należą do Organizatora. Dotyczy to również wszelkich materiałów przekazywanych uczestnikom podczas Warsztatów kulinarnych. Prawa autorskie związane z usługami świadczonymi przez Organizatora podlegają ochronie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)).
 79. Organizator zastrzega sobie prawo do konserwacji, modyfikacji lub napraw Strony internetowej. Jeśli będzie to możliwe, prace takie będą prowadzone w godzinach nocnych. Organizator w miarę możliwości powiadomi Uczestników o ww. pracach.
 80. Wszelkie zagadnienia związane z ochroną danych osobowych zawarte są w polityce prywatności umieszczonej na Stronie internetowej Organizatora.
 81. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane ze Sklepem lub Warsztatami należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej: studio@cookclub.com.pl lub telefonicznie pod numer: +48 667 100 190.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

____________________________

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

____________________________

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Realizacja SkyUpService // Jakub Klimek

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu