Regulamin wydarzeń i warsztatów studia kulinarnego

REGULAMIN
WARSZTATÓW

I.           DEFINICJE

1.         Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)       Organizator – oznacza spółkę pod firmą Wege
Fabryczna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Fabryczna 13,
31-553 Kraków, KRS: 0000900462, NIP: 6762596939, REGON: 388952257;

b)      Polityka Prywatności – oznacza politykę prywatności ustanowioną przez Organizatora
i udostępnioną na Stronie internetowej.

c)       Program Warsztatów – oznacza
informacje na temat danego Warsztatu, takie jak : temat, data, godzina,
orientacyjny czas trwania i menu, zawarte w dedykowanej podstronie Sklepu
lub zwarte w odrębnej umowie w przypadku Warsztatów organizowanych
indywidualnie;

d)      Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;

e)       Sklep – oznacza sklep internetowy będący
integralną częścią Strony internetowej, dostępny pod adresem: https://www.cookclub.com.pl/sklep;

f)        Strona internetowa – oznacza serwis
internetowy Organizatora dostępny pod adresem: https://www.cookclub.com.pl;

g)       Studio kulinarne COOK CLUB – oznacza lokal
usługowy znajdujący się przy ul. Fabrycznej 13 w Krakowie, w którym
odbywają się Warsztaty;

h)      Uczestnik – oznacza każdą osobę uczestniczącą w
Warsztatach;

i)        Warsztaty – oznacza warsztaty kulinarne lub
warsztaty o innej tematyce organizowane przez Organizatora w studiu kulinarnym
COOK CLUB zgodnie z Regulaminem.

II.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki
uczestnictwa w Warsztatach organizowanych w Studiu kulinarnym COOK CLUB,
których Organizatorem jest spółka pod firmą Wege Fabryczna sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie.

2.         Każdy Uczestnik zobowiązany jest przed udziałem w Warsztatach do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego przestrzegania.

3.         Uczestnik biorący udział w Warsztatach akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu.

4.         Organizator organizuje Warsztaty dla osób dorosłych, jak również
za zgodą opiekunów – dla osób niepełnoletnich. Za osoby niepełnoletnie biorące
udział Warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

5.         W Warsztatach, na których serwowany jest alkohol, mogą brać udział
jedynie osoby pełnoletnie.

6.         W Warsztatach mogą uczestniczyć osoby dorosłe pod warunkiem
uprzedniego podpisania pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu
Regulaminu. Odmowa podpisania oświadczenia jest równoznaczna z rezygnacją z
udziału w Warsztatach bez prawa do zwrotu ceny.

7.         Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć wyłącznie w Warsztatach,
dla których Organizator przewidział taką możliwość, pod warunkiem dostarczenia
uprzednio pisemnej zgody prawnego opiekuna na udział w wybranych
Warsztatach, wraz z podpisanym przez prawnego opiekuna oświadczeniem o
zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. Niedostarczenie tych
dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Warsztatach bez
prawa do zwrotu ceny.

III.        ZASADY
UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

1.         W trakcie trwania Warsztatów, Uczestnik zobowiązany jest
przestrzegać poleceń prowadzącego oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.

2.         Wszystkie urządzenia powinny być używane zgodnie z instrukcjami
obsługi. Pełne instrukcje są dostępne do wglądu u Organizatora.

3.         Organizator informuje, że w podczas Warsztatów mogą być wykorzystywane
płyty indukcyjne. Uczestnicy z wszczepionym rozrusznikiem serca powinni
skontaktować się z lekarzem przed udziałem w Warsztatach. W takim
przypadku Uczestnicy przed rozpoczęciem Warsztatów zobowiązani są do
poinformowania Organizatora o tej okoliczności, jednak biorą udział w Warsztatach
na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4.         W trakcie trwania Warsztatów wykorzystywane są produkty, które
mogą wywoływać reakcje alergiczne u Uczestników. Organizator zastrzega, że
Program Warsztatów może nie zawierać szczegółowej listy używanych produktów.
Aby uzyskać dokładną listę produktów, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem.

5.         Przed rozpoczęciem Warsztatów Uczestnik jest zobowiązany
poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych, a
także o wszelkich uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą
wpływać na zdrowie jego oraz pozostałych Uczestników podczas realizacji
Warsztatów, w których uczestniczy. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia
Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z
odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.

6.         Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Warsztatach
osobom, których stan zdrowia budzi uzasadnione wątpliwości co do bezpieczeństwa
ich udziału. Decyzja ta może zostać podjęta na podstawie dostarczonych
informacji lub w przypadku, gdy Organizator uzna, że uczestnik może narazić
siebie lub innych na niebezpieczeństwo. W przypadku odmowy udziału z powodu
stanu zdrowia, Uczestnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w Warsztatach
w innym terminie. Nowy termin może być wybrany w zależności od dostępności
Warsztatów o tej samej lub zbliżonej tematyce.

7.         Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w
zakresie potraw lub napojów, które są przygotowywane podczas Warsztatów, o ile
nie zmieni to charakteru Warsztatów ani ich zakresu.

8.         Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone sobie,
innym Uczestnikom lub Organizatorowi podczas Warsztatów, wynikające z jego
zaniedbań lub lekkomyślnego postępowania.

9.         Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Warsztatów za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz wykorzystywania
zarejestrowanych materiałów do własnych celów marketingowych, na co Uczestnik
wyraża zgodę bez żadnych roszczeń. Uczestnik ma prawo odmówić udzielenia zgody
na upublicznienie jego wizerunku; w takim przypadku powinien zgłosić ten fakt
Organizatorowi przed rozpoczęciem Warsztatów, a taka odmowa powinna zostać
udokumentowana. Niniejsze postanowienia nie mają zastosowania do osób
niepełnoletnich, których wizerunek nie będzie upubliczniany.

IV.       POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

1.         Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej oraz w
Studiu kulinarnym COOK CLUB.

2.         Organizator ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie z
ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych.

3.         Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na
mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia
Regulaminu pozostają w mocy.

4.         W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin akceptuje ich
prawny opiekun, a postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

5.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
będą miały przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego (tj. z dnia 2
sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610)) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta (tj.
z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759)).

6.         Wszelkie materiały przekazywane Uczestnikom podczas Warsztatów
kulinarnych należą do Organizatora i podlegają ochronie ustawy z dnia 4
lutego 1994 r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 28
października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509)).

7.         Wszelkie zagadnienia związane z ochroną danych osobowych zawarte
są w Polityce Prywatności umieszczonej na Stronie internetowej Organizatora
oraz w informacji dostępnej pod Regulaminem.

8.         Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Regulaminem lub
Warsztatami należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej: studio@cookclub.com.pl lub
telefonicznie pod numer: +48 667 100 190.

 

 

Oświadczam, że
zapoznałem się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania wynikających z niego
zasad.

Imię:                        ________________________

Nazwisko:             ________________________

Podpis:                   ________________________

Informacja

 

Administrator
danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest
WEGE FABRYCZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
(KRS: 0000900462), ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków.

Uczestnicy mogą skontaktować się z
Administratorem w następujący sposób:

a)     listownie:
ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków

b)     poprzez
e-mail: ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków

c)     telefonicznie:
________________

Cele i podstawy
przetwarzania.

Dane
osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o
poniższe podstawy prawne:

a)     Realizacja
umów zawartych między Administratorem a Uczestnikiem, pracodawcą Uczestnika lub
podmiotem, który Uczestnik reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja
zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu
rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną jest
niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z
Uczestnikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej
realizacji umów z kontrahentami.

b)     Kontaktowanie
się z Uczestnikami w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie
wykonywania umów między Administratorem a Uczestnikiem, opiekunem, pracodawcą
Użytkownika lub podmiotem, który Uczestnik reprezentuje, udzielanie odpowiedzi
na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie
bieżącego kontaktu z kontrahentami Administratora.

c)     Udzielanie
odpowiedzi na zapytania kierowane przez Uczestników oraz kontaktowanie się z Uczestnikami
w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora wysyłając wiadomość na
adres e-mail Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
potrzebie udzielenia odpowiedzi Uczestnikom.

d)     Wypełnianie
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności
wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit
c RODO).

e)     Ustalenie,
zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie
Administratora jak i Uczestnika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych
osobowych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być
udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi,
takie jak usługi logistyczne, prawne, audytorskie i księgowe, jak również
dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej. Administrator
może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi posiada zawartą umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Administrator może powierzyć przetwarzanie
danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a
w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie
poziomu satysfakcji Uczestnika.

 

Okres
przechowywania danych.

Będziemy przechowywać dane Uczestników przez
okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

a)     dane
osobowe Uczestnika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z
Uczestnikiem, jego opiekunem, pracodawcą lub podmiotem, którego Uczestnik
reprezentuje będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w
zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z
zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy
prawa.

b)     Uczestnik
kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny dla celów kontaktowania się z Uczestnikiem oraz przez okres 1
roku od zakończenia kontaktu.

Jeżeli dane osobowe Uczestnika nie będą już
niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je
przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Uczestnika jedynie przez
okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa. Administrator może
odmówić usunięcia danych, jeżeli Uczestnik swoim dotychczasowym zachowaniem
naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące
przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych
okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Uczestnika.

 

Informacja o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane Użytkowników
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
przetwarzane w formie profilowania.

 

Prawa osób,
których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO1 przysługuje
Państwu:

a)     prawo
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo do
usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;

d)     prawo do
ograniczenia przetwarzania danych;

e)     prawo do
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Konsekwencje
niepodania danych osobowych

Poza
przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie
danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni
lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

 

1
Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) oraz podjętych działań.

Realizacja SkyUpService // Jakub Klimek

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu